ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Lachmann Elit Korlátolt Felelősségű Társaság
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
I. A Tájékoztató célja, hatálya
1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Lachmann Elit Korlátolt Felelősségű
Társaság által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -
kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
1.2 A jelen Tájékoztató Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat
kezelésének elveit tartalmazza.
1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”
vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és
adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető,
vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőkön kívüli harmadik személyek promócióihoz,
nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett
tartalomakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya
nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a
Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen
szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában
foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen
felelősséget nem vállalnak.
II. Fogalom meghatározások
2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon
hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
korlátozása, törlése és megsemmisítése.
2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek
a) a Lachmann Elit Korlátolt Felelősségű Társaság (9026, Győr, Ady Endre u 40/a;
cégjegyzékszáma:;
adószáma: 11731805-2-08; a továbbiakban: „Adatkezelő1”) 
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
2
Adatkezelő a Honlap üzemeltetője, amely elsődlegesen felsőruházat gyártása tevékenységet végez,
és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan bemutatja a Honlapon keresztül elérhető
termékeket.

A Felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől függetlenül az adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes
személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen
Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
a) Irq Hosting Kft (székhelye: ; 
, cégjegyzékszáma: ; adószáma: )

2.5 Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett honlap: lachmann.co.hu, lachmann.hu

2.6 Szolgáltatás: az Adatkezelő által üzemeltetett online felület
, amelyek elérhető a honlapon.
2.7 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében
megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.
2.8 Külső szolgáltató: az Adatkezelők által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a
Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül,
akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a
szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy
kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső
szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak egyik
Adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások
3
honlapjához, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más
adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
2.9 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
III. A kezelt Személyes adatok köre
3.1 Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan
rögzíti a Felhasználó IP címét.
3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások
igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely,
tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím,
másodlagos e-mail cím, bemutatkozás, avatar, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés
időpontja.
3.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet)
küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét.

3.4 Ha a Felhasználó saját döntése alapján a Facebook-fiókját összeköti 


3.5 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez
technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok
valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az
Adatkezelők által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek
az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.
IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre
4.1 Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb
színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a
felhasználói élmény javítása. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről,
illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának
tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem
teljes értékű.
4.2 Az Adatkezelők személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a
következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 pontban hivatkozott
adatok alapján) valamint érdeklődésikör-információk, szokások, preferenciák (böngészési
előzmények alapján).
4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során
4
generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza.
V. Az Adatkezelés célja, jogalapja
5.1 Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:
a) online tartalomszolgáltatás;
b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
c) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások)
azonosítása;
d) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának
elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
e) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
f) statisztikák, elemzések készítése;
g) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és
részükre a nyeremény biztosítása;
h) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
i) a Felhasználók jogainak védelme;
j) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet
Személyes adatokat, valamint  b), c), d), f), g),
i) j) és k) pontokban nevesített adatkezelési célok.
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használják fel.
5.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz,
hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált
Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló
adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP
címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a
Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak
kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.
A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő adatkezelés jogalapja lehet a
Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a
tájékoztatáshoz és a véleménynnyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok
által meghatározott keretek között.
Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelők lényeges jogos érdeke, az
Adatkezelők a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezték és a jövőben is
elvégezhetik az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott
Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő
jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelők erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban
5
írtak szerint tájékoztatást nyújtanak az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal
kapcsolatban.
5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a
Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek
vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –
kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása
esetén lehetséges.
5.5 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes
személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy
hozzájárulását jogszerűen beszerezte. 
5.6 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl.
felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a
megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe
szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal
történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli,
aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
VI. Az Adatkezelés elvei, módja
6.1 Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek,
valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően
kezelik.
6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az
Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten
használják fel.
6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az
Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez
előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.
6.4 Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
6.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői
felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek
nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát
ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol
azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az
Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás
felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások
jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
6.6 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott
Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső
szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
6
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített
formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb
adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem
adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás
szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők
érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek
számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
6.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
6.8 Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az
érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot
Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
6.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok
véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség
teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes
adatokat továbbít.
6.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi
tisztviselő kijelölésére.
VII. Az Adatkezelések időtartama
7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelők a rögzítésüket követően legfeljebb 7
napig tárolják.
7.2 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik
regisztrációval, a megkeresett Adatkezelők az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy
lezárását követő 90. napon törlik, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a
Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
7.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a
Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként
nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelők
rendszereiből törlődik.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a
Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget
szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak –
addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok
Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a
Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát
nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat
nem tud majd igénybe venni.
7.4 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett
bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó
7
regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni,
ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosultak
a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a
generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt
időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen,
automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett
esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak
kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt
követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide
nem értve – nem lesz beazonosítható.
7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az
Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett –
korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó
személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára
hozzáférést.
A Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők
bármelyikének az címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a
e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás-kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Emailben
küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a
Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a
tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok
forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók
nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes
adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg
Felhasználó adatait.
8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy
módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes
adatok kiegészítését.
A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a
Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó
profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését
követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.
8
A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad;
valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják a Felhasználót,
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
8.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozzák, ha a
Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizzék a Személyes
adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a
Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is,
ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő
korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő
általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
8.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a
Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére
továbbítsák.
8.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok
kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az
Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
(iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a
Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát
megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a
tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
IX. Adatfeldolgozás
9.1 Az Adatkezelő tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített
Adatfeldolgozókat veszik igénybe.
9.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés,
és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját
követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott
Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill.
dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.
9.3 Az Adatkezelő ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.
9.4 Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő
hozzájárulásával jogosultak.
9
X. Külső szolgáltatók
10.1 Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső
szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók
saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle
telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított
Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó
által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső
szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és
általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel
összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő
részére.
Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató
keretében tájékoztatják a Felhasználókat.
10.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók
Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső
szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a
Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, email,
regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelők és/vagy az Adatfeldolgozó
részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi
irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.
Az Adatkezelőkkel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók:
Facebook Inc.
10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló
Külső szolgáltatókkal működnek együtt.
E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben
cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a
honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő),
clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb
kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését,
statisztikák készítését.
Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó
készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában
visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie
beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a
clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik
szerint kezelik.
Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:
Facebook Inc., Google LLC.,

10.4 Egyéb Külső szolgáltatók
Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses
jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt,
azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó
közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –
hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott
felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e
Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó
azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook
Ireland Inc., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc, PayPal Holdings
Inc., Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo Ltd., Yahoo! EMEA
Ltd., YouTube LLC.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik
szerint kezelik.
XI. Adattovábbítás lehetősége
11.1 Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk
szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen
adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem
tehetők felelőssé.
11.2 Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és
tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy
számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik
személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a
Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal,
hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos
szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti
adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a
Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen.
Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem
lehetséges.
11.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó
tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.
XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
12.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével
bármikor módosítsa.

12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos
rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs
szükség.
XIII. Jogérvényesítési lehetőségek
13.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők
munkatársai is a e-mail címen.
13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
13.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a
Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Tudomásul veszem, hogy a(z) Lachmann Elit Kft. (9026 Győr, Ady Endre u 40/a) adatkezelő által a(z) www.ferfiuzlet.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail 
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


Budapest, 2018. április 19

A cookie beállításokat jelenleg az oldal alján lévő cookie-k kezelése sávban tudja megadni.

LINDEMANN
BURLINGTON
BEN GREEN ING
CARL GROSS
BUGATTI
G. WESTERLEIGH
JUPITER
MANZETTI
FALKE
PIERRE CARDIN
S4
LAVARD
STRIESSNIG WIEN
ROSSINI
LAB 4 STYLE
FYNCH-HATTON
ATELIER TORINO
CAMP DAVID
CULTURE
BRÜHL
LACHMANN PREMIUM
WILVORST
GABRIEL
LLOYD
STYL
OLYMP
ETERNA
RAMONS
REDMOND
Bankkártyás fizetési szolgáltatónk: Elfogadott kártyák: